Frimodig kirke ung sin kirkedemokratiske plattform 2023-2026


Sammen om framtidas folkekirke!

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.» 

-Matt 5.14

Hvem er vi?


Frimodig kirke Ung (FKU) er en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon som vil utfordre og utruste unge mennesker til tjeneste, ansvar og oppgave i Den norske kirke, og ved kirkevalg sikre at moderorganisasjonen vår Frimodig kirke (FK) har gode ungdomskandidater på valglistene i alle bispedømmer, og at det ved lokale menighetsrådsvalg finnes flest mulig frimodige unge kandidater.

Vi vil arbeide for å gjøre Den norske kirke til den beste utgaven av seg selv. Vi ønsker å sette fokus på kirkens særlige oppdrag og kall: å vekke og gi næring til kristen tro og etterfølgelse av Jesus blant det norske folk.Hvilken kirke ønsker vi oss?


Vi ønsker en folkekirke som er frimodig, mangfoldig, radikal i sin etterfølgelse av Jesus, og tro til sin tradisjon – Vi ønsker en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Dette er en kirke som er godt rustet for fremtiden.

Vi ønsker en folkekirke som står sterkt i alle landets lokalsamfunn; en folkekirke som er et godt sted å komme til for alle mennesker uansett livssituasjon og livserfaring; en folkekirke som tar mennesker på alvor og forkynner evangeliet, det glade budskap, til alle aldersgrupper gjennom hele livet.


Derfor vil vi jobbe for:


Folkekirken som trosfellesskap

 • At Den norske kirke skaper levende trosfellesskap lokalt, hvor mennesker kan utrustes til et liv i kristen tro og etterfølgelse av Jesus.
 • At Den norske kirkes strategiske arbeid med dåp følges opp med en satsning på gudstjenestedeltakelse og trosopplæring.
 • At Den norske kirke videreutvikler trosopplæringstiltak og fellesskap med særlig fokus på ungdom etter konfirmasjonsalder og på unge voksne.
 • At Den norske kirke aktivt imøtekommer det tverrkirkelige landskapet som unge mennesker beveger seg i, både gjennom samarbeid med andre kirkesamfunn lokalt og gjennom utviklingen av sine egne fellesskap.
 • At lokalmenigheter får stort rom til å ha ulik profil og utforming av gudstjenestelivet.
 • At lokalmenigheter bevisstgjør seg selv på mangfoldet av teologiske tradisjoner som folkekirken favner, og at dette skal få tilstrekkelig rom i menighetenes fellesskap og gudstjenesteliv.

 

Folkekirken i samfunnet

 • At Den norske kirke deltar i samfunnets pågående diskusjoner på en måte som er saklig, samlende og som ivaretar kirkens tro og tradisjon.
 • At Den norske kirke utfordrer og utruster dets medlemmer til å leve i tro og etterfølgelse av Jesus.
 • At Den norske kirke forvalter sitt ansvar som Norges folkekirke, samtidig som den finner sin plass i det sekulære og pluralistiske samfunnet.
 • At Den norske kirke er tilgjengelig og tilstede i lokalsamfunnet i hverdag og høytid, sorg og glede, kriser og festdager – som folkekirke.
 • At Den norske kirke støtter opp om det livssynsåpne samfunn, og bidrar på nasjonalt og lokalt plan til sameksistens og samtale med andre religioner og trossamfunn.
 • At Den norske kirke samarbeider med andre tros- og livssynssamfunn for å fremme felles behov og interesser.
 • At kirken styrker arbeidet mot nye diakonale utfordringer i dag, tilknyttet f.eks. psykisk helse, ensomhet, og brutte relasjoner.
 • At Den norske kirke legger vekt på evangelisering og misjon, globalt og nasjonalt. Menighetene må oppmuntres til samarbeid med organisasjoner som arbeider med misjon, evangelisering og menighetsutvikling.


En mangfoldig folkekirke

 • At lokalmenigheters rom til stedegengjøring og profilering skal styrkes.
 • At menigheter og fellesskap som ikke inngår direkte i soknestrukturen skal involveres mer i Den norske kirkes ledelse, virksomhet og selvforståelse.
 • At medlemmers tilhørighet til kirken på tvers av organisasjoner skal styrkes, særlig i de tilfellene hvor kirkens forbindelse til organisasjonene er løsere.
 • At det kirkelige og teologiske mangfoldet på lokalt plan skal reflekteres og representeres i kirkens ledelse og sentrale organer.
 • At kompromissvedtaket om likekjønnet vigsel skal vernes om og følges opp videre, slik at kirken fortsetter å ha to likeverdige teologisk begrunnede syn på ekteskapet.
 • At Den norske kirke etablerer trygge rom for samtale og dialog på tvers av uenigheter når det kommer til identitetstematikk.
 • At prester som av teologiske grunner ikke kan dele gudstjenestefellesskap med kvinner i prestetjeneste blir vist respekt og rom, og får bli værende i sine stillinger.


En kirke blant mange kirker

 • At Den norske kirke videreutvikler samarbeid med andre kirkesamfunn – lokalt og nasjonalt – særlig når det kommer til ungdom og unge voksne.
 • At Den norske kirke er seg bevisst på sitt majoritetsprivilegium og ansvar, samtidig som den ikke overvurderer sin rolle som kirke i lokalsamfunnet på bekostning av andre kirkers tilstedeværelse i det ganske land.
 • At Den norske kirke nasjonalt fortsetter sitt viktige arbeid og engasjement gjennom økumeniske organisasjoner og andre aktuelle møtepunkt på tvers av trossamfunn – lokalt og globalt.
 • At Den norske kirke deltar aktivt i samarbeid med migrantmenigheter.
 • At Den norske kirke jobber for å bringe perspektivet om sin plass i «den verdensvide kirke» inn i menighetenes gudstjenesteliv og trosopplæring.


Kirkedemokratiet

 • At ungdomsdemokratiet i kirken videreutvikles og at flest mulig menigheter deltar i ungdomsdemokratiet ved å sende delegater til bispedømmenes ungdomsting.
 • At unge under 30 år ved kirkevalg får en reell mulighet til å velges inn i menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte, gjennom at de plasseres høyt på valglister.
 • At rådsstrukturen tar utgangspunkt i lokalmenighetene og ikke baserer seg på direkte valg på kirkepartier. FKU vil arbeide for indirekte valg til bispedømmeråd og kirkemøte, basert på (direkte) menighetsrådsvalg.
 • At kirkevalg avholdes i tilknytning til menighetenes gudstjenester og lokale kirkebygg.
 • At det legges stor vekt på lokale ønsker ved bispeutnevnelser.
 • At lokalmenighetenes innflytelse ved tilsettinger av prester styrkes.

 

Kirkedemokratisk plattform vedtatt 25.okt 2022


- Word fil